Logo Smeg

Kitch'n Solna Centrum

Solna Torg 13

Solna - 171 45

Telefon 08-270135