Logo Smeg

Integritetspolicy Arbetssökande

Smeg Nordic AB önskar informera dig om behandlingen av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.

Personuppgiftsansvarig
Den personuppgiftsansvarige är Smeg Nordic AB (Härefter "Smeg" eller "vi") med registrerat kontor på Dockplatsen 1 SE-211 19 Malmö.
Du kan kontakta Smeg genom att skriva till adressen ovan eller genom att maila till privacy@smeg.se.

Hur vi samlar in dina uppgifter
Vi samlar generellt sätt in personuppgifter från dig, till exempel när du ansöker om jobb genom att skicka in ditt CV genom email eller via vår hemsida. Vi kan också samla in dina personuppgifter från tredje parter, såsom rekryteringsbyråer som bistår Smeg i rekryteringsprocessen, skolor och universitet som deltar i speciella samarbetsprojekt. När en ansökan har lämnats in, kan vi också samla in dina uppgifter vid intervjuer och genom frågeformulär som genomförs för att fördjupa vår kunskap om dina kvalifikationer, färdigheter, erfarenheter och anställningsbakgrund.
Insamlade personuppgifter, ändamål och laglig grund för behandlingen

Under hela rekryteringsprocessen behandlar Smeg dina privata- och kontaktuppgifter såsom namn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer, adress och e-mailadress. Vi ber dig också att ange vilken tjänst du söker, inkludera information om din utbildning i våra formulär, kvalifikationer och yrkesmässiga erfarenheter, att specificera någon familjerelation till våra anställda för att garantera öppenhet i vår rekryteringsprocess. Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

  1. hantering av ansökningsprocessen: För att ta emot din ansökan och göra en generell överblick av den mottagna ansökningen, generell HR-administration och hantering;
  2. ordentlig utvärdering av din ansökan: för att utvärdera hur väl du passar för tjänsten;
  3. efterlevnad av våra legala skyldigheter, såsom för att uppfylla våra skyldigheter kopplade till lika möjligheter.


Vi behöver inte ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga innan vi ingår ett avtal med dig och för att efterleva tillämplig lagstiftning tillämplig vid rekryteringsprocessen, såsom de lagar som kräver att lika möjligheter garanteras. Av denna anledning kan vi också komma att samla in speciella kategorier av data, inkluderat uppgifter rörande din hälsa (exempelvis specialbehov), när detta krävs eller inom de gränser som ställs upp enligt lag, såsom arbetsrätt och socialförsäkringslagstiftning.
Tillhandahållandet av dina uppgifter är obligatoriska och om du inte lämnar dina personuppgifter kommer vi inte att kunna inleda, fortsätta och/eller hantera rekryteringsprocessen ordentligt.
Angående dina anhörigas personuppgifter som behandlas för att garantera öppenhet i rekryteringsprocessen, är det ditt ansvar att kommunicera innehåller av denna integritetspolicy till dina anhöriga.

Hur vi behandlar dina uppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av auktoriserad personal involverad i rekryteringsprocessen genom användning av IT- och manuella system. Vi tillämpar specifika säkerhetsåtgärder för att för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer till exempel, när det är nödvändigt att behandla speciella kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter rörande din hälsa, att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder, både för våra IT system och för pappersfiler, vilka kommer vara ordentligt låsta.

Hur länge vi behandlar dina uppgifter
Dina data kommer att lagras så länge det krävs för att uppfylla de ovan nämna ändamålen. Vi kommer att lagra dina uppgifter under hela rekryteringsprocessen du är involverad i, plus ytterligare 12 månader efter det. Efter denna tidperiod kommer vi att radera dina uppgifter förutom då din ansökan leder till anställning och vi behöver ingår ett anställningsavtal med dig.
För att anställa personal med specialkunskaper och kvalifikationer och för att bevara underlag av deras ansökan i syfte att utvärdera sådana kandidater för olika och framtida positioner, kan vi – med ditt samtycke – bevara personuppgifter kopplade till högkvalitetsprofiler under längre än 12 månader från och med anställningsprocessens slut. I detta fall kommer dina uppgifter lagras under 2 år från anställningsprocessen som du var del av tog slut in.

Med vilka vi delar dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av vår auktoriserade personal och av tredje parters personal som arbetar för vår räkning och i enlighet med de instruktioner som Smeg lämnat i rollen som personuppgiftsbiträde, såsom de som är ansvariga för underhåll av IT-system eller tillhandahållande av onlinetjänster.
Dina uppgifter kan också delas till yrkesmän, rekryteringsbyråer, konsultfirmor eller andra företag, i rollen som personuppgiftsansvarig och till myndigheter till vilka personuppgifter måste lämnas för efterlevnaden av legala skyldigheter. För att uppfylla legala skyldigheter kan vi till exempel behöva kommunicera dina uppgifter till skatte- och socialförsäkringsmyndigheter.
Dina uppgifter kommer också att göras tillgängliga till andra företag inom Smeg-koncernen, framför allt om det är nödvändigt för Smeg:s interna administrations och Smeg-koncernens behov.


Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter i relation till dina personuppgifter, inkluderat rätten att motsätta dig behandlingen i viss utsträckning. Du kan kostnadsfritt utöva dina rättigheter vid vilken tid som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna tillhandahållna under "Personuppgiftsansvarig". Smeg kommer att göra allt som är nödvändigt för att hantera utövandet av dina rättigheter.
Du har rätt att:

  • Erhålla bekräftelse på huruvida uppgifter gällande dig behandlas, få tillgångar till innehållet och erhålla en kopia (rätten till tillgång);
  • Uppdatera, ändra och/eller rätta dina personuppgifter (rätt till rättning);
  • Begära radering eller begränsning av personuppgiftsbehandling i de fall som anges i Förordningen, därtill inkluderat då uppgifter har behandlats I strid mot lagen eller då lagringen inte är nödvändig i relation till ändamålet för vilken uppgifterna samlades in eller I övrigt behandlade (rätten till radering och rätten till begränsning)
  • När som helst återkalla samtycke i de fall samtycke lämnats, utan att lagligheten av behandlingen som sket innan återkallandet baserat på samtycket påverkas. (rätt att återkalla samtycke); • Under vissa omständigheter få en kopia av personuppgifterna som har tillhandahållits av dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att begära att de uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (rätt till dataportabilitet);
  • Rätten att motsätta dig behandlingen, under vissa omständigheter (speciellt i de fall vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla våra kontraktuella eller lagliga skyldigheter och i relation till behandlingen för direkt marknadsföringsändamål) (rätt att motsätta sig behandling);
  • Rätten att inte vara föremål för beslut endast baserade på automatiskt beslutsfattande.

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid mot dataskyddslagstiftning eller om du har ett olöst klagomål I relation till behandlingen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du bor eller på det ställe där den misstänkta överträdelsen skedde.